Previous image
Next image
Thomas Edmondson

Thomas Edmondson

Loco No. 6 a Henschel 0-6-0T called Thomas Edmondson. Taken sometime in the early 1990's.

CopyrightDan Crow
Taken 1969-12-31

Add comment