Previous image
Next image
Rovos Rail

Rovos Rail

Loco “Bianca” near Pretoria

Copyrightcopyright HG Williams
Taken 1999-06-03

Add comment