Previous image
Rovos Rail

Rovos Rail

Loco “Bianca” at Pretoria

Copyrightcopyright HG Williams
Taken 1999-06-03

Add comment